Svrha i pravni temelj za obradu osobnih podataka

Vrsta prikupljenih i obrađenih osobnih podataka

“Osobni podatak” je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati. Pojedinac (Korisnik) je fizička osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njegov fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.
Pristup internetskoj stranici Pružatelja usluga moguć je bez prijave odnosno registracije – drugim riječima, bez otkrivanja identiteta Korisnika. Međutim, ukoliko Korisnik želi ostvariti kontakt ili dostaviti podatke radi potencijalnog zapošljavanja i suradnje, tada je nužno ustupiti osobne informacije. U tom slučaju, potrebno je dostaviti ime i prezime, adresu elektroničke pošte, kontakt broj i eventualnu popratnu dokumentaciju. U slučaju uskrate traženih osobnih informacija, Korisnik neće biti u mogućnosti pristupiti traženim stranicama, a Pružatelj usluga neće biti u mogućnosti odgovoriti na zahtjev. Prikupljeni osobni podaci koriste se isključivo u svrhu o kojoj je Korisnik obaviješten.
Sve upite vezane uz obradu osobnih podataka Korisnik može proslijediti ovlaštenoj osobi poštom na FREQUENTO d.o.o., Planinska 13a, 10000 Zagreb uz naznaku „Voditelj obrade podataka“.

Privola – suglasnost

Prilikom sklapanja poslovnog odnosa s Pružateljem usluga, kao i prilikom podnošenja upita ili ponude, Korisnik je dao pristanak za korištenje i obradu osobnih podataka osobi zaduženoj za obradu podataka kod Pružatelja usluga.
Korisnik ima pravo u svakom trenutku povući suglasnost o obradi osobnih podataka i zatražiti da Pružatelj usluga odmah prekine daljnju obradu podataka i o tome obavijesti Korisnika. Dovoljno je popuniti obrazac „Otkazivanje privole – suglasnosti“ dostupan na stranici Pružatelja usluga i dostaviti ga Voditelju obrade podataka na FREQUENTO d.o.o., Planinska 13a, 10000 Zagreb uz naznaku „Voditelj obrade podataka“. Pružatelj usluga će odmah prekinuti daljnju obradu osobnih podataka i o tome obavijestiti Korisnika.
Ukoliko Pružatelj usluga nije u mogućnosti ispuniti svoj dio ugovorne obveze zbog povlačenja suglasnosti, Pružatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu nastalu uslijed neispunjavanja Ugovora, dok će Korisnik biti odgovoran Pružatelju usluga za stvarno nastale troškove.
Nakon povlačenja suglasnosti, Pružatelj usluga će, bez odgađanja, trajno izbrisati sve prethodno prikupljene informacije o Korisniku.

Prava ispitanika

Pravo na pristup osobnim podacima

Posjetitelj web stranice (ispitanik) ima pravo dobiti od voditelja obrade FREQUENTO d.o.o.. potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Posjetitelj web stranice (ispitanik) ima pravo ishoditi od voditelja obrade FREQUENTO d.o.o.. ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Korisnik ima pravo od Pružatelja usluga zatražiti trajno brisanje svih ili pojedinih osobnih podataka. Pravo se ostvaruje popunjavanjem obrasca za brisanje osobnih podataka dostupnog na stranici Pružatelja usluga. Popunjen obrazac dostavlja se Voditelju obrade podataka poštom na FREQUENTO d.o.o., Planinska 13a, 10000 Zagreb uz naznaku „Voditelj obrade podataka“.
Pružatelj usluga dužan je postupiti po zahtjevu u roku od mjesec dana i o tome obavijestiti Korisnika. Rok se može produljiti za dva mjeseca u slučaju izvanrednog poslovnog opterećenja Pružatelja usluga. Pružatelj usluga će obavijestiti Korisnika o produljenju roka.
Ukoliko zbog brisanja podataka Pružatelj usluga nije u mogućnosti ispuniti svoj dio ugovorne obveze, Pružatelj usluga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu uslijed neispunjavanja Ugovora, dok će Korisnik biti odgovoran Pružatelju usluga za stvarno nastale troškove.

Pravo na ograničenje obrade

Posjetitelj internetske stranice (ispitanik) ima pravo od voditelja obrade FREQUENTO d.o.o. ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

  • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
  • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na prigovor

Posjetitelj internetske stranice (ispitanik) ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f), uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama.

Davanje na korištenje osobnih podataka

Korisnik ustupa osobne podatke Pružatelju usluga u svrhu izvršenja aktivnosti i/ili ugovornih obveza, za tehničke potrebe pri administraciji internetske stranice, komunikaciji s Korisnikom i izradi statistike. Osobne informacije neće biti otkrivene trećoj strani, osim u slučaju pristanka Korisnika. Korisnik samostalno odlučuje koje će informacije ustupiti Pružatelju usluga. U slučaju uskrate traženih informacija, Pružatelj usluga bit će prisiljen odbiti poslovnu suradnju s Korisnikom.
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u prikupljene osobne podatke kao i svrhu u koju se koriste odnosno zatražiti ispravak istih ukoliko ih smatra netočnima ili nepotpunima. Obrasci „Zahtjev za pristup informacijama“ i „Zahtjev za ispravkom osobnih podataka“ dostupni su na stranicama Pružatelja usluga. Dovoljno je dostaviti popunjen obrazac Voditelju obrade podataka poštom na FREQUENTO d.o.o., Planinska 13a, 10000 Zagreb uz naznaku „Voditelj obrade podataka“.
Pružatelj usluga je dužan postupiti prema zahtjevu Korisnika u roku od mjesec dana. Rok se može produljiti za dva mjeseca u slučaju izvanrednog poslovnog opterećenja Pružatelja usluga. Pružatelj usluga će obavijestiti Korisnika o produljenju roka.

Sigurnost osobnih podataka

Uzimajući u obzir kontekst i svrhu obrade, FREQUENTO d.o.o.  kao voditelj obrade, zajedno sa svojim izvršiteljem obrade poduzeo je odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka. Voditelj obrade i izvršitelj obrade poduzimaju mjere kako bi osigurali da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama voditelja obrade, osim ako je to obvezan učiniti prema pravu Unije ili pravu države članice.

Kontakt za ostvarivanje prava

Za ostvarivanje ranije navedenih prava potrebno je poslati zahtjev uz napomenu koje pravo se želi ostvariti. Zahtjev se šalje poštom na FREQUENTO d.o.o, Planinska 13a, Zagreb.

Rokovi čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci čuvaju se do ispunjenja svrhe odnosno do propisanih rokova čuvanja definiranih nacionalnim zakonodavstvom, nakon čega se brišu.

Voditelj obrade : FREQUENTO d.o.o., Planinska 13a, 10000 Zagreb, OIB: 38087047665

Zatraži trial verziju

Kontaktiraj nas